Vad är en Erfarenhetsexpert?

En erfarenhetsexpert har genomgått en erfarenhetsexpertutbildning och har sin egen
erfarenhet av psykisk ohälsa och/eller missbruk, somatiska sjukdomar eller andra livsproblem. Hen har också antingen som insjuknad, som rehabiliterad eller som närstående person, varit användare av olika tjänster som samhället erbjuder. En erfarenhetsexpert vet vad som har hjälpt honom/henne, vilka faktorer som har bidragit till hans/hennes eller närståendes återhämtning. Hen har en vilja att utveckla tjänster och att hjälpa andra utgående från sina egna erfarenheter. Erfarenheten förädlar till expertis.
En erfarenhetsexpert kan jobba som kamratstödjare, d.v.s en person, som med hjälp av sin egen erfarenhet verkar i servicesystemet och som ger klienten sitt stöd i vården, samt också medverkar i kamratgrupper eller som stödperson. En kamratstödjare kan dela med sig av liknande erfarenheter och livssituationer som klienterna har. Hans/hennes kunnande och kunskaper baserar sig på egen erfarenhet av någon livssituation. Kamratstödet bygger på att hjälpa och stöda andra interaktivt. På det sättet bidrar kamratstödet till, att deltagarna småningom tar sina egna resurser i bruk. Kamratstödet omfattar många olika sysslor: personerna på detta fält kan bland annat verka som stödpersoner, som ledare för grupper, som arbetspartners till professionella, som ledare och rådgivare i stödtjänster, som uppmuntrare till spontan motion osv.

(Texten är lånad från KoKoa r.y. som är en förening för Erfarenhetsexperter i Finland)